Księgi handlowe

 1. Opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte przez podmiot zasady (politykę) rachunkowości (zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych, opis systemu informatycznego).
 2. Wprowadzenie dokumentów księgowych do systemu , prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych)
 3. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych
 6. Sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 7. Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 8. Sporządzanie sprawozdań GUS
 9. Sporządzanie sprawozdań NBP
 10. Archiwizacja danych księgowych
 11. Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
 12. Reprezentacja Klienta przed właściwymi urzędami w zakresie związanym z wykonaną usługą