Kadry i płace

 1. Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej, w tym:
  • zakładanie, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych pracowników
  • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę
  • wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków
  • wystawianie świadectw pracy
  • rozliczanie czasu pracy (pora nocna, nadgodziny)
  • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
  • prowadzenie kartoteki urlopowej
  • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich
  • prowadzenie innej korespondencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11, PIT - 8B)
 2. Sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych oraz ich elektroniczne przekazywanie do ZUS
 3. Sporządzanie deklaracji na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego
 4. Naliczanie osobowych i bezosobowych list wynagrodzeń
 5. Kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, jak też innych czasowych uprawnień do wykonywania zawodu
 6. Ścisła współpraca z Klientem przy kontrolach i inspekcjach z ZUS, US, PIP
 7. Sporządzanie deklaracji PFRON
 8. Prowadzenie pełnej administracji w zakresie zawierania umów cywilno prawnych, np. umowy o dzieło, umowa zlecenie